Veilige kerk

Veilige kerk

De kerk moet een plek zijn waar mensen zich veilig voelen en waar mensen met respect met elkaar omgaan. Dat dit niet vanzelfsprekend is, valt regelmatig in het nieuws te lezen. Overal waar mensen samen komen kan het gebeuren dat iemand te maken krijgt met gedrag dat diegene op de een of andere manier als grensoverschrijdend ervaart. Het is een illusie te denken dat dit binnen de 4-plek niet voor zal komen.  

Voor een veilige gemeente zijn we samen verantwoordelijk. Met elkaar spreken we daarom deze omgangsregels af. Voor iedereen binnen en buiten onze eigen gemeenschap zijn we hierop aanspreekbaar.

1.       Veilige omgeving

We werken met elkaar aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Zodat de 4-plek waarmaakt waar zij voor zegt te staan: een fijne plek om te zijn en te geloven voor iedereen.

2.       Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten.

3.       Taalgebruik

Ons taalgebruik is respectvol. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste (seksueel getinte) opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van de ander. We praten met respect over de ander, ook via de sociale media. Ook wanneer de ander niet aanwezig is. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.

4.       Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen, of als de wet anders eist, vervalt deze regel.

5.       Privacy

We dringen niet verder door in het privéleven van mensen dan functioneel noodzakelijk is en respecteren de privacy van mensen in ruimtes waar zij zich om privéredenen bevinden. Dat geldt zowel in onze eigen gebouwen als elders, bijvoorbeeld in slaapkamers of sanitaire ruimtes.

6.       Lichamelijke integriteit

We raken elkaar en anderen niet aan op een manier waarvan je kunt verwachten dat die seksuele of erotische gevoelens kan oproepen. We spreken af dat alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een meerderjarige met een taak of functie bij de kerk en een minderjarige tot 16 jaar onder geen beding geoorloofd zijn.

7.       Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten die ieder mens heeft vanuit wetgeving of geloof. We vermijden elk gedrag (verbaal en non-verbaal) dat bij anderen gevoelens oproept van agressie, geweld, discriminatie, pesten of buitensluiting.

8.       Geld en bezittingen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven. Grote giften weigeren we of bespreken we met het bevoegd gezag voordat we ze aannemen. We gaan eerlijk en integer om met de eigendommen die niet van onszelf zijn, maar van een ander of van de kerk als organisatie.

9.       Onderlinge zorg

We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We spreken elkaar daar actief op aan. Wanneer we aarzelen over de aanvaardbaarheid van het gedrag van onszelf of een ander, zoeken we contact met een van de vertrouwenspersonen. Dat doen we ook bij gedrag waarvan we zeker weten dat het strijdig is met deze omgangsregels.

Vertrouwenspersonen

Mensen die voor zichzelf of iemand anders op een vertrouwelijke manier melding willen maken van misbruik of grensoverschrijdend gedrag, kunnen dat doen via een van de vertrouwenspersonen van de Ring Elst.

De 4-plek heeft samen met elf andere protestantse kerken uit Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich in te zetten voor een ‘Veilige Kerk’. De kerken hebben samen een team vertrouwenspersonen gevormd met als doel een meldplaats te zijn voor misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Het team bestaat uit zes leden die bereikbaar zijn op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl. Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

De vertrouwenspersonen hebben een training voor vertrouwenspersonen gevolgd in het voeren van gesprekken en het luisteren naar hulpvragen. Gesprekken vinden plaats in volstrekte geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid. Het team werkt onder verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken en staat open voor iedereen die melding wil maken van een onveilige situatie.

Het team vertrouwenspersonen: Martien de Langen, Yolanda de Wit, Leny Janssen , Henk Gols, Frank den Daas en Margriet Nienhuis