ANBI DIACONIE

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestants Streekgemeente de Vierplek
RSIN/fiscaal nummer: nog niet ontvangen van de belastingdienst
Website: www.4-plek.nl
E-mail: diaconielor@gmail.com
Postadres: Pastoor van Laakstraat 30 6663 CA Lent

De Protestantse Streekgemeente de Vierplek bestaande uit de protestantse gemeenten te Lent, Oosterhout en Ressen, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten
Deze streekgemeente en ook de afzonderlijke gemeenten zijn zelfstandig onderdelen als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De Diaconieën van Lent, Oosterhout en Ressen werken veel samen, daarnaast hebben ze een aantal plaatselijk projecten. Vanwege de grote verwevenheid publiceren ze daarom samen één gezamenlijke jaarrekening waarin alle activiteiten zijn opgenomen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze streekgemeente en de afzonderlijke gemeenten zijn een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Streekgemeente Lent-Oosterhout-Ressen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke streekgemeente ligt bij de streekkerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze streekgemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden aangewezen door de leden van de drie kerkenraden van de betreffende kerkelijke gemeenten.

Het College van diakenen telt zeven leden waarvan er twee zitting hebben in de streekkerkenraad en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).³

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Door op de volgende link te klikken vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie van onze streekgemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Protestantse Streekgemeente te Lent, Oosterhout en Ressen

College van diakenen jaarrekening 2017
Baten en Lasten begrotingrekeningrekening
201720172016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen€ 5.000€ 4.995€ 4.692
Bijdragen gemeenteleden€ 22.000€ 20.193€ 21.752
Totaal baten € 27.000 € 25.188€ 26.444
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 24.000€ 25.515€ 23.028
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € -€ -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€ 300 € 159€ 219
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€ 750€ 169€ 639
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € 300 € 130 € 325
Salarissen (koster, organist e.d.) € - € -€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 2.500 € 2.955€ 2.163
Totaal lasten€ 27.850€ 28.928€ 26.374
Resultaat (baten-lasten)€ -850 € -3.740€ 70

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

In 2016 zijn de bijdragen van gemeenteleden (inclusief collecten en specifieke giften) volledig aan diaconale doelen besteed. De kosten zijn ten laste van het vermogen geboekt. De baten zijn licht gedaald, terwijl de diaconale bestedingen zijn gestegen. De overige uitgaven zijn in zijn totaliteit gelijk gebleven. Uiteindelijk is er beperkt op het vermogen ingeteerd.

Op de volgende pagina's zijn de financiële gegevens te vinden van:
Financiën Lent
Financiën Oosterhout
Financiën Ressen